Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB стартира последната ключова процедура за избор на консултант за осъществяване на строителен надзор над изграждането на газовата връзка с Гърция

Ролята на избрания консултант ще включва упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор с предмет „Строеж на междусистемна газова връзка Гърция-България“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 300 000 лева (един милион и триста хиляди лева) без ДДС, а срокът за изпълнение приключва с въвеждането в експлоатация на строежа. Изборът на изпълнител ще бъде извършен чрез открита процедура, което ще осигури  възможност оферти за участие да бъдат подадени от всички заинтересовани лица, които отговарят на предварително зададените критерии. Срокът за подаване на оферти е  26.11.2018

Ролята на избрания консултант ще включва упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа. Негов ангажимент ще бъде изготвянето на редовни месечни доклади и на окончателен доклад за строежа, както и извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142, ал. 10 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Консултантът ще оказва съдействие на проектната компания в процедурата по съгласуване и одобряване на работния инвестиционен проект, изработен от изпълнителя по договора за инженеринг.

Това е последната от ключовите обществени поръчки, с обявяването на която проектът IGB навлиза в същинската си фаза на реализация. „Работим активно по финализирането на последните важни процедури преди стартиране на строителната дейност. Проектът е ключов не само за България и Гърция, но и за целия регион и неговото успешно реализиране ще гарантира междусистемната газова свързаност в Централна и Южна Европа и ще даде възможност за диверсификация на източниците“, заявиха изпълните директори на ICGB Теодора Георгиева и Костантинос Караянакос.

ICGB ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).  Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в профила на купувача на възложителя от датата на публикуването им в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Изброените по-горе документи са достъпни на адрес: http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op/ – Профил на купувача. ICGB приветства всички потенциални участници в процедурата и декларира, че приоритет на компанията е създаването на условия за обективен, прозрачен и конкурентен избор.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 08/10/2018