Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB стартира обществена поръчка за избор на доставчик на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка Гърция – България

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с номинален диаметър DN800 / 32”.

Предмет на обявената обществена поръчка е доставката на линейни тръби. В предмета и обхвата на доставката са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на процедурата за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство (ИДС), която предстои да бъде обявена в началото на 2018 г.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 60 000 000 (шестдесет милиона) евро без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от получаването на възлагателно писмо съгласно условията, предвидени в договора за обществена поръчка.

Решението и обявлението за обществената поръчка бяха изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и в Официален вестник на ЕС на 8 декември 2017 г.

„Със стартирането на обществената поръчка за доставка на тръбите „Ай Си Джи Би“ навлиза в ключова фаза на реализация на проект IGB, като показва сериозен и видим напредък пред своите акционери. Благодаря за усилията и професионалната работа на екипа на компанията“, коментира Теодора Георгиева, изпълнителен директор от българска страна на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД.

„Стартирането на поръчката е ясен знак за пазара за необратимостта на проекта IGB като ключов проект за енергийната сигурност на региона“, сподели изпълнителният директор от гръцка страна д-р Константинос Караянакос.

Възложителят “Ай Си Джи Би“ АД ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).  Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в профила на купувача на възложителя, както и в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Изброените по-горе документи ще бъдат достъпни на адрес: http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op/  – Профил на купувача.

„Ай Си Джи Би“ АД приветства всички потенциални участници в процедурата и декларира, че приоритет на компанията е създаването на условия за обективен, прозрачен и конкурентен избор.

Дата 08/12/2017