Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB подписа ключови споразумения за стартиране на инвестиции и дейности по изграждане на Междусистемната газова връзка Гърция-България по време на петата среща на CESEC

Проектната компания ще бъде включена като допустим бенефициент за финансиране от Европейските структурни фондове (ЕСИФ) за България по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

  • Предварителни условия за сключване на междуправителствено споразумение за уреждане на данъчен режим

  • Споразумение за сътрудничество между IGB и ТАП (Транс-адриатически газопровод) за подготовка на условията и съдържанието на споразумение за свързаност на двата газопровода

  • Меморандум за разбирателство между Български енергиен холдинг и Европейска инвестиционна банка за осигуряване на преференциално заемно финансиране във връзка с използването на държавната гаранция на България

  • Съвместна декларация между акционерите в проектната компания за потвърждение на ангажимент за развитие и одобрение на окончателен бизнес план, както и необратим ангажимент на акционерите за готовност за започване на строителство

  • Споразумение за сътрудничество за присъединяване между ICGB и DESFA

Изпълнителните директори на проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД Теодора Георгиева и Константинос Караянакос взеха участие в петата среща на групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа CESEC. В рамките на форума двамата участваха в подписването на редица документи, гарантиращи ангажиментите за реализиране на проекта IGB и свръзването му с други ключови газови проекти в региона.

Споразуменията бяха подписани в присъствието на министъра на енергетиката на Република България Теменужка Петкова и министъра на околната среда и енергетиката на Република Гърция Георгиос Статакис. Модератор на церемонията бе Клаус-Дитер Борхард, директор "Вътрешни енергийни въпроси“ в Европейската комисия.

„Изграждането на интерконектора Гърция-България е сред най-важните приоритети на българското и гръцкото правителство в енергийната област. Проектът има ключова роля за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ не само за нашата страна, а и за целия регион на Югоизточна Европа“, заяви изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева. Тя съобщи, че компанията ще бъде включена като допустим бенефициент за финансиране от европейските структурни фондове (ЕСИФ) за България по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. От думите й стана ясно, че в момента тече Комитет по наблюдение към програмата, който инициира изменението. „Това е важна стъпка за реализацията на IGB и сме благодарни на българското правителство и на Министерството на енергетика, което още през 2017 г. предостави подробна обосновка за определянето на проекта IGB като допустим за финансиране“, обясни Георгиева.

Изпълнителните директори на проектната компания подписаха споразумение за сътрудничество с ТАП (Транс-адриатически газопровод) за свързване на двата газопровода. „Това е стратегически проект с голяма синергия, който ще осигури достъп до Южния газов коридор и  терминалите за втечнен газ в Гърция, позволявайки включване в българската газопреносна мрежа и пренос на газ към Югоизточна Европа“, заяви Константинос Караянакос, изпълнителен директор на ICGB от гръцка страна. „Националните регулаторни органи на Гърция и България обявиха през май  решението си за освобождаване от правилата на ЕС за регулиран достъп за проекта IGB и очакваме одобрението и на Европейската комисия“, допълни той.

В рамките на форума изпълнителните директори на проектната компания обявиха сериозния напредък, постигнат през изминалите 6 месеца по отношение на сключването на Междуправителствено споразумение между България и Гърция за установяване на стабилен данъчен режим. Документът с предварителни фискални условия, представляващ основа на Междуправителственото споразумение, е разработен и предстои неговото финализиране между данъчните власти и министерствата на финансите на двете държави.

По време на церемонията председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов, заедно с негов колега от гръцкия национален регулатор, обяви съвместното им становище и решение за освобождаване, взето през м. май 2018 г. и представено за окончателно одобрение от ЕК. Решението за освобождаване на интерконектора Гърция - България от правилата за тарифа, отделяне по собственост и от правилата за достъп на трети страни съгласно чл. 36 от Директива 2009/73/EО  е от изключително значение. То е ключово във връзка с трансграничния характер на проекта и необходимостта от определянето на единна тарифа за целия газопровод, както и за да се пристъпи към подписване на споразуменията за пренос на газ с търговците, запазили дългосрочен капацитет. Издаването на окончателно решение за освобождаване ще позволи на ICGB да подаде заявление за получаване на лиценз за независим преносен оператор.

В рамките на срещата на високо равнище за газова свързаност в Централна и Югоизточна Европа бяха подписани и следните документи:

  • Меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг (БЕХ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) във  връзка с изграждането на IGB. Подписването на този меморандум с предмет предоставяне на заемно финансиране с очакван размер от 110 млн. евро, обезпечено с държавна гаранция от България, е  ключова стъпка в развитието на проекта. Посоченият заем от ЕИБ е един от основните източници на финансиране на проекта.

  • Съвместна декларация между акционерите в проектната компания за потвърждение на ангажимент за развитие и одобрение на окончателен бизнес план, както и необратим ангажимент на акционерите за готовност за започване на строителство. Декларацията е допълнение към взетото от акционерите окончателно инвестиционно решение за реализация на проекта през декември 2015 г. Целта на декларацията е да утвърди постигнатия напредък на проекта и да актуализира заложените в бизнес плана финансови параметри. С тази стъпка и при окончателното одобрение на заемното финансиране от ЕИБ, безвъзмездните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, ще се обезпечи напълно изпълнението на проекта.

  • Споразумение за сътрудничество за свързване между ICGB и DESFA, представляващо основание за определяне на отношенията между страните за постигане на споразумение относно физическата свързаност между газопроводите на DESFA и IGB.

Дата 29/06/2018