Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB поднови участието си в Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор заедно с компании от 3 държави

Представители на газовите компании „Булгартрансгаз“  ЕАД (България), ICGB AD (България), DESFA S.A. (Гърция), FGSZ LTD (Унгария) и  SNTGN TRANSGAZ S.A. (Румъния) положиха подписи за подновяване на Меморандума за разбирателство относно реализацията на Вертикалния газов коридор. Срещата се състоя в Брюксел, като Меморандумът бе подписан в присъствието на директора на Главна дирекция „Енергетика“  към Европейската комисия Клаус-Дитер Борхард. Той изрази подкрепата си за енергийна свързаност в региона и развиване на възможностите за енергийни доставки чрез нови инициативи.

Приетият документ цели сътрудничество между компаниите относно реализацията на Вертикалния газов коридор, който ще свързва междусистемно мрежите на България, Гърция, Румъния и Унгария и ще позволи пренос на природен газ. Като се отчита стратегическото значение на проекта за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция-България за Вертикалния газов коридор, в инициативата е включена и проектната компания „Ай Си Джи Би“ АД.

Изпълнителният директор на ICGB Теодора Георгиева изтъкна необходимостта от тясно сътрудничество между страните от региона с цел подобряване на енергийната свързаност и обезпечаване на повече източници за доставки на газ. „Съвместната работа е от изключително значение за гарантиране на успеха на новите енергийни проекти, които ще бъдат част от Вертикалния газов коридор, и в този смисъл ние оценяваме високо доверието, подкрепата и оценката за напредъка на проекта не само на държавите, които са част от инициативата, но и на партньорите от Европейската комисия. Обединени в своите цели, страните в региона работят активно по развитието на нови енергийни инициативи, което е важна част от процеса по диверсификация на доставките на газ“, заяви изпълнителният директор по време на церемонията по подписване на Меморандума.

Ангажиментите, които петте компании поемат в рамките на подновения Меморандум, включват проучване на техническите възможности и изисквания за изграждането на нови газопроводи, интерконектори или подобрения в националните газопреносни мрежи. Подобно тясно сътрудничество по проекти от общ интерес ще включва и обмяна на опит между експерти от четирите държави, свързани с археологически проучвания, опазване на околната среда и технически решения.

Документът влиза в сила от датата на подписване, като валидността му обхваща период от 3 години с възможност за автоматично удължаване от една година, ако нито една от страните не предяви възражения.                                      

За повече информация:
Диана Зайкова
Action Global Communications Bulgaria
Тел. 02/9803018
0885/074422

Дата 13/12/2019