Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB обявява обществена поръчка за археологически проучвания по трасето на газовата връзка с Гърция

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод „Междусистемна газова връзка Гърция-България“.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 3 000 000 (три милиона) лева без ДДС, а срокът за изпълнение на поръчката е до 3 месеца от възлагане на проучването за съответния археологически обект. Изборът на изпълнител на археологическите проучвания ще бъде извършен чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие. Този тип процедура дава право на възложителя да проведе преговори с участници, които са получили покана за участие след предварителен подбор след подадени първоначални оферти от кандидатите. Срокът за подаване на заявления за участие в първата фаза на процедурата е 05.06.2018 г.

Обект на археологически проучвания ще бъде линейната част на газопровода IGB заедно с неговия сервитут, площадките на линейните кранове, наземните съоръжения и довеждащата към тях инфраструктура (електропроводи, водопроводи, канализация, пътни връзки). На фаза изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) от реализацията на газопровод IGB е направено обхождане на трасето в рамките на предварително археологическо проучване, като са регистрирани значимите археологически обекти, попадащи в обхвата на трасето, за които съществува риск да бъдат засегнати от строителните работи. При обхода на трасето са набелязани за проучване потенциални археологически обекти, сред които праисторически селища, могилни некрополи, антични селища и др.  Проектната компания стартира настоящата обществена поръчка, за да получи методическа и научна помощ за тяхното опазване.
Списъкът на обектите, за които се предвижда извършване на спасителни разкопки, както и предписаните мерки за опазването им, има индикативен характер. От списъка на набелязаните обекти могат да отпаднат онези, за които се установи липсата на археологически структури и културен пласт, или да се добавят нови  археологически обекти, които се регистрират по време на археологическото наблюдение на изкопните работи за газопровод IGB. Възможно е в процеса на дейностите да се установи, че реализацията на строителството не влияе по предвидения начин на съответния обект. ICGB определя, че избраният за изпълнител ще проведе до окончателно приключване пълни спасителни археологически разкопки на регистрираните археологически обекти преди започване на изкопните работи по трасето на газопровода IGB.

ICGB ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в Официален вестник на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).  Решението и обявлението за обществената поръчка ще бъдат публикувани в профила на купувача на възложителя от датата на публикуването им в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Изброените по-горе документи ще бъдат достъпни на адрес: http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proceduri-za-vuzlagane-na-op/  – Профил на купувача.

ICGB полага специални усилия за запазване на културно-историческото наследство на територията на България и Гърция и ще предприеме всички необходими мерки обектите, които се намират на трасето на газопровода да не бъдат засегнати или застрашени от строителните дейности.

Дата 21/05/2018