Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB обявява старта на няколко обществени поръчки до края на годината и отчита финализирането на ключови стъпки през първата половина на 2017 г.

„Ай Си Джи Би“ АД отчита постоянен и последователен прогрес в дейностите по реализацията на проекта „Междусистемна газова връзка Гърция-България“. За първата половина на 2017 г. компанията финализира няколко ключови стъпки.

  • Пазарен тест - проведеният през 2016 г. пазарен тест приключи успешно с подписването на предварителни споразумения за резервиране на капацитет с търговците, подали обвързващи оферти. Пет компании изявиха интерес за част от капацитета на IGB, като четири от тях са изцяло нови за българския пазар. На 10 март 2017 г. подписаните споразумения за предварително резервиране на капацитет бяха предоставени на регулаторните органи и на двете държави - Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (България) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) (Гърция).
  • Процедура по освобождаване от регулиран достъп по смисъла на чл. 36. т.6 от Газова Директива 2009/73/ЕК -  на база проведения пазарен тест и сключените предварителни споразумения през юни 2017 г., проектната компания представи на регулаторните органи на България и Гърция анекс към заявлението за освобождаване. Регулаторите трябва да вземат решение по процедурата за освобождаване от правилата за регулирано участие на трети страни до края на октомври 2017 г., а окончателно становище от Европейския съюз се очаква до януари 2018 г., след което ще могат да бъдат сключени споразуменията за транспортиране на газ с търговците, резервирали капацитет в газопровода.
  • Проектът IGB е потенциален бенефициент на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за България и Гърция. За тази цел през юни 2017 г. българското Министерство на енергетиката предостави подробна обосновка за определянето на проекта IGB като допустим за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, като предложи и разпределение на средства за двата проекта – IGB и IBS (Междусистемна газова връзка Сърбия-България). Необходимостта от финансов ресурс е обоснована в анализа на разходите и ползите, изготвен в съответствие с указанията на Европейската комисия и представен на съответните управляващи органи. В резултат ICGB очаква решение за изменение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и включване на IGB като бенефициент.
  • Реализацията на проекта за междусистемна газова връзка Гърция–България е обезпечена с държавна гаранция на стойност 110 милиона евро, предвидена в Закона за държавния бюджет, което дава възможност за преференциални условия при потенциално финансиране чрез заем. Към момента ICGB e в процес на преговори с международни финансови институции за определяне на условията, но окончателната рамка ще бъде зададена от решението на ЕСИФ.
  • Вещни права – процесът по учредяване на вещни права за приблизително 3800 имота за изграждането на газопровода и технологичните площадки е финализиран, както и процедурата по отчуждаване на 23 имота, за които не е постигната доброволна сделка със собствениците. От месец юли тази година дължимите обезщетения са достъпни за собствениците чрез специално създадена банкова сметка. Всички собственици, засегнати от процедурата по отчуждаване, са уведомени по надлежния ред чрез медиите и от август 2017 г. могат да получат своите обезщетения от областните управи. Учредените сервитути са регистрирани в службите по вписвания към Агенцията по вписванията по местонахождение на имотите, в 7 от общо 9 засегнати общини. За останалите две общини – Хасково и Кърджали, вписването на сервитутни права тече в момента.
  • Разрешителни процедури- заявлението за получаване на разрешение за строеж на българска територия е внесено в Министерство на регионалното развитие на 01.09.2017 г. Очаква се разрешението за строеж да бъде издадено през първата половина на месец септември 2017 г. и в последствие обявено в Държавен вестник, с което се отчита значително постижение на проектната компания и спазване на сроковете за получаване на разрешителни по Пътната карта на проекта.
  • Възлагане на обществените поръчки -  компанията ICGB е определена като Възложител съгласно българския Закон за обществените поръчки. Компанията е в процес на подготовка на съответните процедури за възлагане на основните поръчки, необходими за стартиране на строителните дейности – избор на инженер-консултант, обществена поръчка за доставка  на тръби, обществена поръчка за възлагане на работно проектиране, доставка и строителство (ИДС); обществена поръчка за провеждане на археологическо проучване за трасето на газопровода, както и възлагане на строителен надзор. През юли 2017 г. Съветът на директорите на ICGB АД одобри актуализиран график за възлагането на горепосочените дейности, който предвижда повечето обществени поръчки да бъдат обявени до края на годината. Всички процедури ще бъдат обявени в съответствие с действащите разпоредби на Закона за обществените поръчки и ще са достъпни за всички заинтересовани страни.

Дата 12/09/2017