Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Изборът на Инженер-консултант е една от топ трите ключови процедури за реализацията на проекта; Обединение с българско и чуждестранно участие ще отговаря за контрола и реализацията на газопровода IGB.

Проектната компания ICGB финализира успешно обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на междусистемната газова връзка Гърция – България. След провеждане на открита процедура комисията, сформирана от възложителя, излъчи консорциум „ТИБЕИ“ за изпълнител на проекта.

Ролята на инженер-консултанта е ключова за управлението и контрола на реализацията на проекта IGB във фазата на подготовката и изпълнението на строителния процес. Ангажиментът включва оказване на съдействие на възложителя за реализацията на проекта по време на строителството до момента на пускане на газопровода в експлоатация, както и управление на всички свързани с проекта основни договори - включително договора за доставка на линейни тръби и договора за възлагане на работното проектиране, строителството и доставки.

Изборът на инженер-консултант е осъществен чрез прилагане на показателите и методиката за оценка, зададени от ICGB, като спечелилият консорциум е предложил икономически най-изгодната оферта по критерия най-добро съотношение качество/цена.
Предложението на „ТИБЕИ“ включва най-икономичната цена за основния пакет услуги  -5 670 000,00 евро. Консорциумът е обединение от чужди и български компании, като негови членове са: ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.А (Белгия), ТРАКТEБЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ С.р.л. (Италия), ИНТБЕР ГМБХ (регистрирана в Австрия), ИПСИЛОН КОНСУЛТ ЕООД (България) и БЪЛГАРИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД (България).

Изпълнителният директор на ICGB от българска страна Теодора Георгиева изрази удовлетвореност от успеха с финализирането на ключовия търг, който обезпечава управлението на строителството по възможно най-професионалния и ефективен начин. “Това е една от най-важните стъпки, които обезпечават реализацията на проекта IGB. Изборът беше изключително важен, защото инженер-консултантът е ключова фигура за проекта. Успешното приключване на тази процедура ни доближава до начало на строителните дейности по газопровода“, изтъкна  Теодора Георгиева. Изпълнителният директор от гръцка страна Константинос Караянакос заяви увереност, че в лицето на избрания подизпълнител проектната компания ще има възможност да прилага най-добрите инженерни практики при управление на проекта чрез външен консултант, избран по обективен и прозрачен начин. „Това несъмнено ще допринесе за успешното финализиране на интерконектора съобразно прогнозирания график и спазвайки предвидения бюджет“, допълни той.

Откритата процедура беше обявена още в края на 2017 г., но поради обжалвания беше спряна за период от около 10 месеца.
През септември 2018 г. дванадесет фирми и обединения подадоха оферти за участие в процедурата.
Оферти подадоха следните участници:

 1. МГВ Консултант
 2. TECHINT – COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.p.A. & TECHFEM S.p.A.
 3. Enereco S.p.A.
 4. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
 5. C&M-Asprofos-S Energy-Miks
 6. Консорциум Consult Eurogas
 7. Консорциум „РИНА“
 8. ILF Beratende Ingenieure GmbH
 9. Консорциум „ТИБЕИ“
 10. T&T SISTEMI SRL
 11. VN  gazoprovod Greece-Bulgaria
 12. Association JV Interconnector 2018

В резултат на прегледа на съответствието на участниците с изисквания на документацията за обществената поръчка и критериите за подбор, до оценка на офертите бяха допуснати:

 1. Enereco S.p.A.
 2. TECHNIP ITALY DIREZIONE LAVORI S.p.A.
 3. C&M-Asprofos-S Energy-Miks
 4. Консорциум „ТИБЕИ“

На сайта на проектната компания са обществено достъпни решението, протоколите и докладите на комисията, с което е осигурена пълна прозрачност на действията по допускане, оценка и класиране.
Прогнозната стойност на обществената поръчка се определя на обща сума от 8,45 млн. евро без ДДС.

Проектната компания изказва благодарност на всички участници за участието в процедурата, за подадените оферти, изразения търговски интерес и постигнатото добро ниво на конкуренция.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 15/03/2019