Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

ICGB бележи напредък в процедурата по сертифициране като независим газопреносен оператор

На 19.02.2019 г. „Ай Си Джи Би“АД  финализира успешно следващaта стъпка от процеса към сертифициране като независим газопреносен оператор. Повече от четири месеца преди крайният срок проектната компания подаде към регулаторите на България и Гърция Мрежови кодекс за газопровода IGB.

Мрежовият кодекс съдържа правилата и процедурите за оперирането на газопреносната система на IGB и подробности за правата и задълженията на преносния оператор и търговците, както и:

•   Подробни процедури за нормалната работа, включително заявяване на капацитет на входни и изходни точки на IGB за прав и реверсивен поток;
•    Всички необходими процедури за търговия на вторичния пазар, които ще са достъпни за всички търговци;
•    Процедури за управление на претоварването и принципа „използваш или губиш“;
•    Процедури за публикуване на данни относно функционалността и наличността на капацитет за всички потребители на газопровода.

Крайният срок за подаване на Мрежовия кодекс към операторите на България и Гърция изтича на 1 юли 2019 г. – не по-късно от 12 месеца преди датата на търговска експлоатация на интерконектора. В синхрон със стремежа на проектната компания за финализиране на всички дейности в срок, кодексът успешно е подготвен и подаден повече от четири месеца преди посочения срок. Той ще бъде публикуван на сайта на ICGB след координиране с регулаторните органи на двете страни.

През август 2018 г. националните регулатори на Гърция и България взеха окончателно съвместно решение за освобождаване на газопровода от изискванията на чл. 36 от газовата директива 73/2009/ЕC за достъп на трети страни, регулирана тарифа и отделяне по собственост. Решението определя регулаторната рамката, при която ще работи газопроводът при въвеждане в търговска експлоатация. В рамките на три месеца след влизане в сила на решението проектната компания следваше да представи за одобрение пред регулаторите окончателната методика (Тарифен кодекс) за прилагане на тарифата за IGB. Тарифният кодекс e подаден в срок на 06.11.2018 г. и съдържа окончателната методология, приложима за изчислението на тарифата на IGB съгласно одобрената от регулаторите методология при провеждането на пазарния тест за проекта.

Oдобрението на Тарифния кодекс на IGB от националните регулатори е предусловие към пристъпване подписването на споразумения за пренос на газ с търговците, резервирали капацитет през IGB. Към момента са налице подписани единствено предварителни споразумения за резервиране на капацитет за газопровода.

След одобрението на Тарифния и Мрежови кодекс, с цел спазване изискванията за функционално разделяне на проектната компания от акционерите, ICGB следва минимум 6 месеца преди стартиране на търговска експлоатация на газовата връзка, да подаде за одобрение към регулаторите Програма за съответствие. В Програмата ще бъдат посочени предприетите от ICGB мерки за гарантиране на недискриминационното поведение и предотвратяването на оповестяване на чувствителна търговска информация към акционерите.  В същия срок ще бъде подадено и заявление за сертифициране като независим преносен оператор.

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09

Дата 22/02/2019