Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и строителство на Междусистемна газова връзка Гърция – България

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните кандидати в ограничената процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране, доставка и строителство  на Междусистемна газова връзка Гърция – България, че на 06.08.2018 г. е изпратено Решение за одобряване на изменение или допълнителна информация, с което се възобновява процедура и се удължава срока за подаване на заявления за участие.

Процедурата беше спряна поради подадена жалба и постъпило във връзка с нея искане за спиране. С определение № 10316 от 02.08.2018 на Върховния административен съд е потвърдено определение на КЗК, с което искането за спиране е отхвърлено. Определението на ВАС е окончателно

Съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят спира процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. Към днешна дата това определение е влязло в сила, поради което са налице законовите предпоставки процедурата да бъде възобновена.

Новият срок за подаване на заявления за участие е 10.09.2018 г., 17.30 ч.
Повече информация е налична в Профила на купувача, по досието на обществената поръчка на следния интернет адрес:
http://www.icgb.eu/profil-na-kupuvacha/proektirane-dostavka-i-stroitelstvo-na-mezhdusistemna-gazova-vrazka-gartsiya-bulgariya

Очаква се решението за удължаване на срока да бъде публикувано в законовите срокове, веднага след което ще бъде достъпно на Профила на купувача, по досието на процедурата.

Дата 07/08/2018