Ай Си Джи Би АД

Съфинансиран от Европейски  съюз. Европейска енергийна програма за възстановяване Европейски фонд за регионално развитие Оперативна програма Иновации и Конкурентоспособност

АйСиДжиБи АД възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“

Проектната компания „АйСиДжиБи“ АД уведомява потенциалните участници в откритата процедура за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“, че възобновява процедурата за избор на инженер-консултант за проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ и удължава срока за подаване на оферти.

Процедурата беше спряна поради подадена жалба и постъпило във връзка с нея искане за спиране. С определение №10392 от 03.08.2018 на Върховния административен съд е потвърдено определение на КЗК, с което искането за спиране е отхвърлено. Определението на ВАС е окончателно.

Съгласно разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Възложителят спира процедурата до влизане в сила на определение, с което се отхвърля искането за налагане на временна мярка. Към днешна дата това определение е влязло в сила, поради което на налице законовите предпоставки процедурата да бъде възобновена. 

Във връзка с горното, Възложителят изпрати на 07.08.2018 г. за публикуване в Официален вестник на ЕС и в Регистъра на обществените поръчки Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, с което на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП определи нов срок за подаване на оферти – 05.09.2018 г., 17.30 ч. и нова дата за публичното заседание за отваряне на оферти - 10.09.2018 г.

Очаква се решението да бъде публикувано в законовите срокове, веднага след което ще бъде достъпно на Профила на купувача, по досието на процедурата.

Дата 08/08/2018