Проект IGB

Инвестиционно предложение „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ предвижда изграждане на газопровод (Газопровод IGB), който ще свързва директно националните газопреносни мрежи на Република Гърция и Република България. Входната точка на газопровод IGB е в района на град Комотини (Гърция), а изходната точка е в района на град Стара Загора (България). Газопровод IGBщеима важна стратегическа роля, а преките ефекти ще се изразяват в постигане на реална диверсификация на източните на доставки на природен газ за България, за пазара на природен газ в Югоизточна Европа и подсигуряване на доставките на газ към Гърция.

Проектът се изпълнява от съвместното инвестиционно дружесто  „Ай Си Джи Би“ АД с място на регистрация Република България.

Газопровод IGB ще бъде с диаметър на тръбата 32’’ (~813мм) и обща дължина приблизително 182 км.

Настоящият процес на проектиране, разрешителни процедури и финансово структуриране предвижда изграждането на газопровод IGBс капацитет на транспортиране на природен газ приблизително 3 млрд. куб.м/г. от Гърция към България, с ~ 57 бара налягане на входната точка и ~ 42 бара налягане на изходната точка. Газопровод IGB ще бъде конструиран така, че да осигурява и реверсивен поток.

Техническият проект за интерконекторната връзка предвижда възможност за посрещане на бъдещи пазарни изисквания за по-голям преносен капацитет посредством изграждане на компресорна станция, която ще позволи увеличение до 5 млрд. куб.м/г. Увеличението на преносния капацитет ще се извършва и в зависимост от развитието и подобренията на газопреносните системи на съседните страни и следва да бъде икономически обосновано.

Междусистемна газова връзка Гърция – България получи подкрепата на правителствата на Република Гърция и Република България посредством подписан през 2009 г. Меморандум за разбирателство. Проектът е обявен за проект от национално значение и „Национален обект“ съгласно Решения на Министерски Съвет на Република България No: 615/14.07.2009, No: 452/07.06.2012, както и съгласно Закон 4001/2011 от законодателството на Република Гърция.

На ниво Европейски Съюз Проект IGB получи последователна политическа и финансова подкрепа, която е от изключителна важност за успешната му реализация. С Решение на Европейската Комисия C(2010)5813, изменено сC(2012) 6405за проекта е определено съфинансиране  на стойност 45 милиона евро по Европейската енергийна програма за възстановяване(ЕЕПВ).

Проект IGB получи и подкрепата на международен кредитор. През октомври 2012 г. „Ай Си Джи Би“ АД подписа Мандатно писмо с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), с което се създаде рамка за договаряне на дългосрочен заем за Проекта.

Проект IGB получи одобрение на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за територията на Република България и положителна оценка на предварителния Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за територията на Република Гърция. Окончателното решение за ОВОС за Република Гърция се очаква до средата на 2013 г.