Търговски, Регулаторни и Тръжни процедури

05/08/2016

„Ай Си Джи Би Пазарен Тест: Стартиране на Втора Фаза Обвързващи Оферти“

„Ай Си Джи Би“ АД, проектната компания, развиваща Междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), управлявана с равни права от ИГИ Посейдон СА, Гърция и Български Енергиен Холдинг ЕАД, България, обявява стартирането на 2-ра Обвързваща Фаза на Пазарния Тест за IGB с публикуването на съответните Указания за Обвързващата Фаза.

Пазарният Тест се провежда в две фази: Фаза за Изразяване на Интерес, която бе проведена до 8 Април 2016 г. и Фазата на обвързващи оферти , която стартира днес.

Указанията за Фазата на обвързващи оферти са одобрени от съответните Национални Регулаторни Органи, а именно КЕВР, България с Решение No.У-3 от 21 юли 2016 г. и РАЕ, Гърция с Решение No. 255/2016 от 28 юли 2016 г.

Участниците, изразили интерес и Операторите на Преносни Системи ще бъдат директно уведомени, ще им бъдат предоставени съответните документи и поканени да участват във Фазата на Обвързващи Оферти в съответствие с чл. 3 от Указанията на Фазата на Обвързващи Оферти.

Виж още

 

27/04/2016

Девет необвързващи заявления на интерес са получени от Ай Си Джи Би АД – компанията, отговаряща за реализирането на газопровода Гърция-България

Девет необвързващи заявления на интерес бяха получени по време на фаза „Изразяване на интерес“ от „Ай Си Джи Би“ АД – компанията, която отговаря за реализирането на Газопровода Гърция-България (IGB). Заявленията на интерес са за общ капацитет от приблизително 4.3 млрд.м3/година за газопреносни услуги при прав поток от Гърция за България и приблизително 1 млрд.м3/година за газопреносни услуги при реверсивен поток от България за Гърция.

Компанията „Ай Си Джи Би“ АД, отговорна за реализирането на Газопровода Гърция-България, обявява приключването на фаза „Изразяване на интерес“ от Пазарния тест, провеждан с цел предварително ангажиране на капацитет от газопровода.

Крайният срок на фаза „Изразяване на интерес“ изтече на 8 април 2016 г., в съответствие с предходни удължавания на крайния срок, одобрени от националните регулаторни органи на България и Гърция, съответно Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) (България) и Регулаторния орган за енергетика (РАЕ) (Гърция).

Фазата „Изразяване на интерес“ стартира на 14 декември 2015 г. и беше проведена въз основа на Указанията и обявлението за „Изразяване на интерес“, които са издадени съвместно от КЕВР и РАЕ, в съответствие на параграф 6 от член 36 на Директива 2009/73/ЕК.

„Задоволителният резултат от фаза „ Изразяване на интерес“ е успешна стъпка за „Ай Си Джи Би“ и по-нататъшното развитие на проекта IGB, като част от очакваната еволюция на българския, югоизточния и централноевропейския газов пазар към алтернативни източници и коридори за доставка на газ, осигурени чрез предоставянето на газопреносни услуги във вертикална посока от Южния газов коридор. Наличието на преносен капацитет в IGB също така ще осигури надежден коридор за внос на втечнен природен газ (LNG) от региона, чрез съществуващите и планирани нови LNG регазификационни капацитети в Гърция“, отбелязват Теодора Георгиева и Константинос Караянакос, изпълнителни директори на „Ай Си Джи Би“ АД.

Пазарният тест ще влезе във втора обвързваща, фаза – „Фаза на офериране“ след получаване на указания и одобрение от националните регулаторни органи на България и Гърция. Фазата на офериране ще осигури процеудра, при която ще се потвържди какво ще бъде нивото на реалния ангажиран капацитет въз основа на сключени договори.

 

31/03/2016

Удължаване на срока за подаване на Заявления за интерес до 08 Април 2016 г.

Важна информация: Крайният срок, в който подаването на Заявления за интерес в Пазарния тест за IGB ще се счита за валидно, се удължава от 31 Март 2016 г. до 08 Април 2016 г.

Удължаването на срока за подаване на Заявленията за Интерес е направено съгласно съответните консултации и съгласувания с Комисията за енергийно и водно регулиране (България) и Регулаторен орган за енергетика (Гърция).

С изключение на срока за подаване на Заявленията за интерес, всички останали правила и условия в документацията за пазарния тест, публикувана тук, остават в сила.

14/12/2015

Нов пазарен тест за газопровод IGB

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедура Пазарен Тест съгласно „Актуализирани Указания за управление и разпределение на капацитет на Междусистемна газова връзка Гърция - България, съгласно параграф 6 от член 36 от Директива 2009/73/ЕК“ (АКТУАЛИЗИРАНИ УКАЗАНИЯ), издадени съвместно от КЕВР и РАЕ.

  1. Заявление за интерес
  2. Актуализирани указания
  3. Приложение II
  4. Приложение III
  5. Въпроси и отговори

 

11/04/2014

Обява

 Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж и поради прекратена предходна конкурсна процедура, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД обявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктура за българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България (проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия, в т.ч. срокове, за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)
www.bgenh.com (секция – Обяви / Процедури)

Файл 1

Файл 2

Файл 3

Файл 4

Файл 5

Файл 6

Файл 7

Файл 8

Файл 9

Файл 10

Файл 11

Въпроси и Отговори_1

 

05/02/2014

Обява

Във връзка с предстоящи процедури по българското законодателство за одобрение на инвестиционен проект и издаване на разрешение на строеж, смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” АДобявява конкурс за избор на изпълнител на поръчка с предмет: „Придобиване на вещни права върху имотите за площадките към газопровода и учредяване на сервитут за линейната част и съпътстващата инфраструктураза българската част на проект Междусистемна газова връзка Гърция-България”.

Смесеното инвестиционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ”АД е отговорно за финансиране проектирането и изграждането на  Междусистемна газова връзка Гърция-България(проект IGB) и се предвижда да бъде собственик на съоръжението. Акционери с равно участие в дружеството са „Български енергиен холдинг” ЕАД и IGI Poseidon S.A.

Пълната документация за участие в цитирания конкурс за избор на изпълнител, както и всички условия за участие са налице на следните интернет адреси:

www.icgb.eu (секция - Търговски, регулаторни и тръжни процедури)

www.bgenh.com(секция – Обяви / Процедури)

Краен срок за представяне на офертите - 17:00 часа, на 27 февруари 2014г.

Приложение 1, Приложение 1А, Приложение 2, Приложение 2А, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9

Въпроси и Отговори

Въпроси и Отговори 2

Въпроси и Отговори 3

Въпроси и Отговори 4

Въпроси и Отговори 5