Прието е Окончателно инвестиционно решение за Междусистемна газова връзка Гърция – България (IGB)

На 10 декември 2015 г. акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД, съответно „Български енергиен холдинг“ ЕАД с 50% участие и „IGI Poseidon“ с 50% участие, приключиха процедурата по приемане на Окончателно инвестиционно решение (FID) във връзка със строителството на газопровода IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България).

Приемането на Окончателното инвестиционно решение отваря последния етап от разработване на проекта преди началото на етапа на строителство, който според настоящия график се предвижда да се проведе от четвъртото тримесечие на 2016 г. до средата на 2018 г., когато се цели да се постигне начало на търговска експлоатация.

Окончателното инвестиционно решение ангажира акционерите да осигурят финансиране, необходимо за завършване на етапа на строителство, веднага след като са постигнати всички ключови регулаторни, разрешителни и свързаните с процедурата по освобождаване от регулиран достъп цели, понастоящем предвидени да се осъществят в рамките на 2016 г.

„Окончателното инвестиционно решение е ключов етап в развитието на проект IGB. Процесът на договаряне на инвестиционното решение зае удължен период от време през тази година, тъй като следваше интересите на всеки от акционерите и засегнатите държави да бъде балансирано защитен. Вярваме, че постигнахме необходимата компромисна формула на нашите взаимоотношения, чрез която да успеем да преминем към строителната фаза на проекта“, коментираха изпълнителните директори на „Ай Си Джи Би“ АД Теодора Георгиева и Константинос Караянакос.

Приемането на Окончателното инвестиционно решение доказва сериозния ангажимент на акционерите в „Ай Си Джи Би“ АД за завършване на проекта IGB в планирания срок в съответствие с целите на ЕС и политиката на съответните правителства.

IGB отговаря в максимална степен на очакваното развитие на газовия пазар на България и региона на Югоизточна Европа, тъй като ще позволи реализирането на съществуващи и средносрочни алтернативни възможности за доставки на природен газ, като например от източници в Каспийския регион, Близкия изток, източното Средиземноморие и терминалите за втечнен природен газ, които се планира да бъдат интегрирани с Южния газов коридор. IGB ще бъде свързан със съседните газови пазари в Югоизточна Европа посредством българската газопреносна система.

„Статутът на проекта в регионален и европейски контекст отразява ролята му на стратегическа инфраструктура, която за първи път ще даде достъп на България, на регион Югоизточна Европа, но и на Централна Европа, до алтернативен коридор за доставки от алтернативни потенциални източници. Ще получим директна връзка с Южния газов коридор през Гърция с възможности за доставки от източници от Каспийския регион, Близкия изток, източното Средиземноморие, както и от традиционни и нови за Европа производители на LNG“, подчерта Теодора Георгиева, изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД.

Стратегическото значение на IGB е потвърдено от ЕС чрез осигурения достъп до безвъзмездна финансова помощ по Европейската енергийна програма за възстановяване, чрез признаването на проекта за Проект от общ интерес за ЕС (PCI) и чрез включването му в Групата на високо равнище в рамките на инициативата за газова междусистемна свързаност на Централна и Югоизточна Европа (CESEC).

„През тази година постигнахме, съвместно с нашите европейски партньори, засилване на приоритетния статут на междусистемната връзка на ниво ЕС. Проектът продължава да се ползва със статут на проект от Общ интерес на територията на ЕС. С активната роля на Европейската комисия формирахме нова инциатива за Газова междусистемна свързаност в Югоизточна и Централна Европа (CESEC), в която IGB е заложен като приоритетен за завършване проект с оглед гарантиране на сигурността на доставките в региона и достъпа до алтернативни източници на газови доставки“, допълни Константинос Караянакос, изпълнителен директор на „Ай Си Джи Би“ АД.

 

За повече информация:
Владислава Цекова
„Ай Си Джи Би“ АД
Тел. 02/926 38 62
088/653 99 09