Газопровод IGB

Междусистемна газова връзка Гърция – България

Научете още »

ICGB удължава крайния срок за кандидатстване по обществената поръчка за избор на инженер-консултант за изграждане на интерконектора Гърция-България

„Ай Си Джи Би“ АД обявява удължаване на срока за подаване на оферти за обществената поръчка „Избор на инженер-консултант за проект „Изграждане на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ до 15 януари 2018 г. Първоначално обявеният краен срок - 19 декември 2017 г., бе съобразен със законоустановения минимален срок от 35 дни съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Прочетете още »

ICGB стартира обществена поръчка за избор на доставчик на тръби за нуждите на междусистемната газова връзка Гърция – България

„Ай Си Джи Би“ АД стартира процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Производство и доставка на тръби за нуждите на Междусистемна газова връзка Гърция-България“ с номинален диаметър DN800 / 32”.

Предмет на обявената обществена поръчка е доставката на линейни тръби. В предмета и обхвата на доставката са включени производството, проверката, изпитването, изпращането, транспортирането до мястото на доставка и изискванията към документацията, свързана с тези дейности. Всички останали дейности, свързани с поставянето на тръбите и доставката на допълнителни материали, ще бъдат осъществени в рамките на процедурата за определяне на изпълнител на инженеринг, доставки и строителство (ИДС), която предстои да бъде обявена в началото на 2018 г.

Прочетете още »

ICGB получи разрешение за строеж на територията на БългарияНа 12 септември 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издаде разрешение за строеж на интерконектора на българска територия за общините Стара Загора, Раднево и Опан в област Стара Загора, общините Димитровград и Хасково в област Хасково и общините Джебел, Кърджали, Момчилград и Кирково в област Кърджали.

Прочетете още »